Sākumlapa Ūdens Gaiss Gaisma Serviss Par uzņēmumu Ekodomāšana Ziņas Kontakti
Par uzņēmumu

Likumdošana

Prasības ūdenim reglamentē:
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.235 Rīgā 2003.gada 29.aprīlī (prot. Nr.23 71.§) Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība.
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.1130 Rīgā 2010.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 41.§) Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību, kādā izsniedz atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas.
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 15.jūlija Direktīva 2009/54/EK par dabīgo minerālūdeņu ieguvi un tirdzniecību.
  • 1998.gada 3.novembra ES Padomes Direktīva 98/83/EC Par dzeramā ūdens kvalitāti.
  • 23.11.2004. MK noteikumi Nr.964 "Pārtikas preču marķēšanas noteikumi"
  • ES Padomes Direktīva (1990. gada 24. septembris) par pārtikas produktu uzturvielu marķējumu (90/496/EEK).
Prasības mikrovidei (gaiss, ūdens) reglamentē:
  • ES Padomes Direktīva (1991. gada 25. jūnijs), kas papildina pasākumus, kuru mērķis ir veicināt uzlabojumus darba drošībā un veselības aizsardzībā attiecībā uz darba ņēmējiem, kas pieņemti darbā uz noteiktu laiku vai arī īslaicīgā darbā (91/383/EEK)
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.359 Rīgā 2009.gada 28.aprīlī (prot. Nr.27 41.§) Darba aizsardzības prasības darba vietās.
  • ISO 7730:2005 Ergonomics of the thermal environment -- Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria